Rekabet Hukuku

REKABET HUKUKU

Rekabet; kar amacı güden kuruluşlar arasında karlarını arttırmak amacıyla birbirleriyle giriştikleri çekişmedir.  Ve rekabetin korunması bir gerekliliktir ve günümüz şartlarında yararları yadsınamayacak kadar çoktur.Piyasa ekonomisindeki rekabetin korunması; sosyal adaleti, teknolojinin gelişmesini, piyasalardaki ekonomik etkinliği korur.

Rekabetin korunması yeni ticari kuruluşların oluşumunun güvencesidir ve firmaların piyasaya uyumu konusunda dinamizm sağlayarak firmaların tembelleşmelerini önler. Rekabetin korunması genç ve dinamik şirketlerin doğmasına yol açar.Kısaca rekabetin korunması yeniliği teşvik eder.

Rekabetin korunması amacıyla ilk yasal düzenleme 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Avrupa’da ise rekabet hukukunun geçtiği ilk yasal düzenleme ise 1958 yılında yürürlüğe giren Roma Antlaşmasıdır.

Ülkemizde Rekabet Hukuku biraz geç olacak bir tarih ile hukukumuza girmiştir.  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 1. Maddesinde kanunun amacı şöyle tanımlanmıştır:

Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Ve 4054 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlarla rekabet korunduğu gibi rekabetin engellenmesi durumlarında ağır yaptırımlar getirilmiştir.

Ofisimiz 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik, tebliğlere göre iki aşamalı olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

A-  Ofisimizin öncelikli sunduğu hizmet şirketlerin rekabet hukukuna uygun faaliyet göstermesi amacıyla Denetim hizmeti vermektedir. Denetim Hizmeti içeresinde;

Müvekkillerinin distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere şirket sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygunluğunun denetlenmesi, şirket faaliyetlerinin rekabet hukukuna uygun hale getirilmesi, birleşme ve devralma bildirimlerinin yapılması ve tüm sürecin bir fiil takip edilmesi amaçlarıyla denetleme hizmetleri verilmektedir.

B-   Ofisimizin denetim hizmeti dışında sunduğu bir diğer hizmet ise Rekabet kurulu nezdinde vuku bulacak soruşturmalarda şirketlere hukuki danışmanlık sunulmasıdır.

Bu aşamada ofisimiz rekabet kurulu tarafından gerçekleştirilen soruşturmalarda; yazılı ve sözlü savunmaların hazırlanmasında, sözlü savunma toplantılarına iştirak edilmesi, rekabet kurulu kararlarına karşı Danıştay’ da dava açılması ve takibi hizmetlerini vermektedir.