4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

                                                                              

Kanun Numarası                    : 4688

Kabul Tarihi                            : 25/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları...

Devamını Oku