DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ  DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, damızlık harici her türlü hayvanın ithalatı için kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında aranacak belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Damızlık harici hayvan: Damızlık amacı taşımayan her türden hayvanları,

c) Eşkal belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların eşkallerini belirten belgeyi,

ç) Fatura: İhracatçı...

Devamını Oku