Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının teşkilat ve görevleri, Başkan, denetçi ve şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, Başkan ve denetçilerin atanma ve görevlendirilmeleri ile denetim faaliyetleri, denetçi yardımcılarının giriş sınavı, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, yükselmeleri ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 31/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Devamını Oku