TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi                    : 22/7/2013, No : 2013/5150

Dayandığı Kanunun Tarihi             : 22/11/2001,       No : 4721

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 17/8/2013, No : 28738

Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5,   Cildi : 53

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Tüzüğün amacı, Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tüzük, mülkiyet ve mülkiyet dışındaki aynî ve şahsî hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını, tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar.

Kısaltmalar

Madde 3- Bu Tüzükte geçen;

a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

b) Müdürlük: Tapu...

Devamını Oku