Borçlar Hukuku

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku kavramını anlatmak için öncelikle Borç kelimesinin hukuk anlamında tanımını yapmamız gerekmektedir. Borç; Bir davranışta bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranıştan kaçınmak veya bir hükümlülüğün altına girmektir. Kanunumuzda bu borcu yerine getirmesi gereken kişiye borçlu denir. Kişinin yerine getirmesi zorunda olduğu fiil ise kanunumuzda Edim olarak adlandırılmıştır.

Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklıya devlet zoruyla alacağını elde etme hakkını borçlar kanunu yoluyla da alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.

Borç ilişkisini doğuran sebebe borcun kaynakları denir. Borçlar Sözleşmeden, Haksız Eylemden ve Sebepsiz Mal Edinmeden doğabilir.

Sözleşmenin Meydana Gelmesi: Sözleşme; iki taraflı beyan ve  rıza içeren hukuki bir işlemdir. İki tarafın karşılıklı ve birbirlerine uygun bir biçimde rızalarını beyan etmesiyle tamamlanır. Bir sözleşme ekonomik değeri olan borçları doğuruyorsa borçlar hukuku kapsamına girer.

Sözleşmenin Şekli: Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda belli bir şekle bağlı olduğu emredilmişse sözleşme bu şekle uyulmadıkça geçerli olmaz.

Sözleşmenin Konusu: Kişisel özgürlüklerin önemli bir sonucu olarak kişiler herhangi bir sözleşmeyi yapıp yapmamakta, karşı tarafı seçmekte, dilediği şartlarla kabul etmekte serbesttir. Fakat sözleşmenin konusu kanunda geçen emredici kurallara, kamu düzenine genel ahlak ve adaba aykırı olamaz. Ayrıca sözleşmenin konusu imkansız bir konu ise bu da borçlar hukuku anlamında geçersiz bir sözleşmedir.

 • Ofisimiz Borçlar Hukukundan Kaynaklı
 • Alacak Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • Kira Bedelinin Artırılması Davaları
 • Ödeme Yerinin Tayini Davaları
 • Gayrımenkul Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları

Konularında müvekkillerine profesyonel bir biçimde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.