İcra Hukuku

İCRA HUKUKU ve İCRA HUKUKU DAVALARI

İcra Hukukunu kısaca tanımlayacak olursak; İcra Hukuku Kişilerin ya da şirketlerin kişisel ilişki ya da ticari borçlarını zamanında tam veya kısmi olarak ödememesi sebebiyle devlet kanalıyla taşınır, taşınmaz ve 3. Kişilerdeki haklarına zorla el konulması yönüyle tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İcra hukuku 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Ofisimiz icra hukuku işlemlerinin, takip ve hazırlanması aşamasında kendi adımıza yaptırdığımız ve tescil ettirdiğimiz Önem & Baltacı Ofis Otomasyon ve İcra Programı’nı kullanmaktadır.

Ofisimiz Uzun yıllar boyunca deneyim sahibi olduğu icra hukuku ve uygulamaları bilgilerini müvekkilleri ile paylaşmaktadır. İcra Hukuku’nun temeli hızlı, doğru ve masrafsız işlem yapmaktır. Alacaklıların en büyük sıkıntısı alacakları kısa sürede tahsil edememekten kaynaklanır. Ofisimiz gerek ilişkileri gerekse çalışanlarımızın uzun yıllar uygulamanın içerisinde olması sebebiyle müvekkillerinin bu tür taleplerini rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Alacakların tahsili noktasında bir diğer önemli konu ise işlem yapmak için icra dosyalarında işlem yapmak değil, sonuca yönelik işlem yapmaktır. Sonuca yönelik işlem yapmanın ana kuralı ise deneyimdir. Ofisimiz İcra Takiplerinde takip öncesi ve sonrası istihbarat hizmetlerini dedektiflik ve araştırma hizmetleri sunan profesyonel çözüm ortaklarından almaktadır.

İcra Hukuku alanında Alacaklıların önem verdiği diğer bir husus ise icra dosyasının hangi aşamada olduğudur. Ofisimiz bu konuda Banka, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri,Yabancı ve Türk Şirketler için özel bir raporlama hizmeti sunmaktadır. Bu raporlama sisteminin içeriğini müvekkillerimizin ihtiyaç alanına göre düzenlenmektedir. Ofis olarak icra hukuku alanında bu raporları müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda belli periyotlarda ve talep edilen dilde düzenleyerek müvekkillerimize rapor olarak geçeriz. Müvekkillerimizin talebine gerek kalmadan yapılan bütün masraflar muhasebe programlarına eklenebilecek formatta her ayın son Çarşamba günü müvekkillerimize e-posta yoluyla iletilmektedir.

Ofisimiz İcra Hukuku konusunda uzman avukatlar aracılığıyla müvekkillerine doğru ve hızlı icra hukuku danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.  Ofisimiz icra hukuku ile ilgili davalarda prensipleri gereği takip elemanı kullanmamaktadır. Müvekkillerimizin işlerinde “Hukukçu Olmamaktan Kaynaklanabilecek” en küçük bir hata bile tarafımızdan kabul edilemez. Bu sebeple ofisimizde iş takiplerini sadece Avukatlar yapmaktadır.

Ofisimiz tarafından müvekkillerimize aşağıdaki listede alfabetik olarak sıraladığımız hususlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Alacakların tahsili
  • Alacaklı veya Borçluların icra takiplerinin hazırlanması ve takibi işlemleri
  • Bankaların icra takipleri
  • Borç Ödeme Protokollerinin Düzenlenmesi ve Ödemelerin Takibi
  • Borçların yapılandırılması görüşmeleri
  • Borçlular için icra takiplerine itiraz işlemleri
  • Borçlunun her tür malvarlığının araştırılması ve istihbarat çalışmaları
  • Borçtan Kurtulma Davaları
  • Haczedilemezlik İtirazları
  • Her türlü yabancı paradan kaynaklı icra takipleri
  • İcra satışının durdurulması işlemlerini
  • İcra takiplerinde Borçlu ile Alacaklıların uzlaşma işlemlerini
  • İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması
  • İflas davaları
  • İflas erteleme davaları
  • İflas sıkıntısı yaşayan şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması
  • İmzaya İtiraz Davaları
  • İpoteğin ve Rehnin paraya çevrilmesi suretiyle icra takipleri
  • İstihkak Davaları
  • İstirdat Davaları
  • İtirazın Geçici Kaldırılması Davaları
  • İtirazın İptali Davaları
  • Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinin hazırlanması ve takibi
  • Kira alacaklarına ilişkin alacakların takibi
  • Malvarlığının Alacaklı Aleyhine Eksiltilmesi Davaları
  • Mehil Vesikası alınması ve takibi
  • Menfi Tespit Davaları
  • Nafaka alacağının icra takibine konulması
  • Sektöründe öncü şirketlerin icra takipleri
  • Senette tahrifat ve beyaza imza davaları
  • Şirketlere icra kanunu uygulamaları hakkında eğitim verilmesi
  • Taahhüdü İhlal Davaları
  • Tahliye kararı alınması ve uygulanması
  • Taşınır veya Taşınmaz malların icra-i satış yoluyla paraya çevrilmesi işlemleri
  • Teminat senedinin işleme konulması itirazı
  • Ticareti Terk Davaları
  • Tüm İcra-Ceza Davaları
  • Yedieminliği Suistimal Davaları